Svensk sjukvård

Sjukvård i Sverige

Svensk sjukvård kan erbjuda en av världens mest jämlika och den bästa sjukvården till alla svenska medborgare. Att Sverige har en sjukvård som ligger i framkant beror till stor del på att Sverige bedriver en kvalificerad forskning som nått stora framgångar både hemma och internationellt. Genom den stora kunskap som finns inom sjukvården kan svenskar få den bästa vården då de behöver den som bäst. En annan fördel med svensk sjukvård är att vården bekostas av staten vilket betyder att svenskar har möjlighet att få den vård som de behöver utan att behöva betala för den.

 I Sverige kan man också erhålla specialistvård inom flera olika områden vilket gör att man alltid kan få hjälp med alla typer av sjukdomar och besvär.

Hur fungerar svensk sjukvård?

Sveriges sjukvård administreras på tre nivåer, dels genom staten, genom ett flertal regioner runt om i landet och av varje kommun. Staten har det övergripande ansvaret för att sätta upp lagar och principer för svensk sjukvård. Staten fördelar sedan ut det handgripliga ansvaret på ett flertal regioner runt om i Sverige som ser till att alla svenska medborgare har möjlighet att få den vård som de behöver. I Sverige gäller att alla medborgare har rätt till samma sjukvård men även att de som behöver sjukvården bäst får den först. På regionnivå ansvarar man för regionens ekonomi och har till uppgift att se till att det finns tillräckligt med vårdplatser. Man ansvarar också för att det finns personal och utrustning för att kunna tillhandahålla en bra sjukvård i varje region.

Slutligen har kommuner runt om i landet ansvar för bland annat äldrevård, handikappvård, psykiatrisk vård och skolhälsovården. Kommunerna ansvarar också för eftervård åt personer som tidigare har haft sjukhusvård.

Hur finansieras svensk sjukvård?

Svensk sjukvård finansieras främst genom den regionala skatten och kommunalskatten. Utöver det får både regioner och kommuner bidrag
från staten, både ett allmänt som kan användas fritt men också ett villkorat bidrag där pengarna är öronmärkta för vissa sjukvårdsområden.

Andra intäkter som svensk sjukvård har är patientavgifter som patienterna själv betalar i samband med ett vårdbesök. Det finns ett högkostnadsskydd som innebär att man som mest bara behöver betala 1 150 kronor per år för sin sjukvård.

Varför är svensk sjukvård bra?

Svensk sjukvård ligger i framkant jämfört med många andra länder. Sjukvården i Sverige anses vara en av världens bästa, vilket till stor del beror på att svenska medborgare inte behöver betala för sjukvården själv. Sveriges har också en stor kunskap inom många specialistområden som exempelvis cancer, där Sverige är ett av de länder som kan erbjuda den bästa vården. Dessutom har svensk sjukvård tillgång till den senaste sjukvårdsutrustningen vilket gör att svensk sjukvård kan erbjuda en effektiv vård.

Dock får Sverige i perioder problem med sin sjukvård vilket oftast beror på olika politiska beslut som innebär neddragningar av personal och vårdplatser. Detta leder ofta till långa vårdköer vilket gör att svensk sjukvård inte kan upprätthålla den höga nivå av sjukvård som staten har garanterat medborgarna. Ett exempel är att lönesättningen för svensk vårdpersonal har varit låg vilket har lett till att vårdpersonal sökt anställningar ibland annat Norge, där lönerna är bättre. Detta innebär för svensk del att det inte finns kompetent personal att tillgå inom sjukvården.