Sjukvård i sverige för utländska medborgare

Alla har rätt till nödvändig vård, eller akutvård, då de vistas i Sverige. Ingen person kan nekas den akutvård som personen behöver oavsett vilket land som denna är medborgare i. Akutvård kan omfatta både sjukdom, som exempelvis behandling av hjärtinfarkt, stroke eller andra nödvändiga vårdinsatser vid sjukdom, men också skador som ett brutet ben. För nödvändig akutvård gäller att patienter som inte är medborgare i Sverige  efterhand får betala kostnaderna själva. Det finns dock några undantag som exempelvis för medborgare från andra EU-länder, EES-länder eller från länder där det finns separata överenskommelser.

Alla medborgare i de nordiska länderna Danmark, Finland, Norge, Island, Grönland, Färöarna och Åland har rätt till nödvändig sjukvård i Sverige. Det gäller att personer från de nordiska länderna kan visa upp id-kort och en adress i något av de nordiska länderna. Medborgare i de nordiska länder har rätt till samma akutvård som svenska medborgare.

Sjukvård till medborgare inom EES, EU och Schweiz

För medborgare inom EU, EES eller i Schweiz så gäller att dessa har rätt till samma akutvård som svenska medborgare under förutsättningar att de är sjukförsäkrade i ett land som är medlemmar i EU, EES eller i Schweiz. För att kunna erhålla akutvård på samma villkor som svenska medborgare krävs att personerna kan visa upp ett så kallat EU-kort, som ges ut av respektive lands motsvarighet till svenska Försäkringskassan.

Detsamma gäller även för svenskar som behöver akutvård i ett land som är medlem i EU eller EES. Det krävs att det finns ett EU-kort som är utfärdat av Försäkringskassan för att erhålla vården kostnadsfritt i ett annat EU-land.

SJUKVÅRD TILL MEDBORGARE UTANFÖR EES, EU OCH SCHWEIZ

Medborgare som inte kommer från ett land inom EU, EES eller från Schweiz kan också erhålla akutvård men i dessa fall får de stå för hela kostnaden själva. Det kan därför vara nödvändigt för medborgare från länder utanför EU att ha en privat försäkring som ger ersättning i samband med att det krävs sjukvård.

Det finns också enskilda avtal med ett fåtal länder som bland annat Australien, Turkiet, Israel och Kanada att medborgare från dessa länder kan erhålla viss sjukvård kostnadsfritt. Exempelvis kan medborgare från ovanstående länder erhålla förlossningsvård utan kostnad.

SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

För utlandssvenskar gäller samma regler som för medborgare i andra länder. Det är det land där man bor och är folkbokförd som man också har sin sjukförsäkring. Bor man i ett EU-land gäller samma villkor som för medborgare från detta land, trots att man är svensk medborgare. Är man svensk medborgare men är folkbokförd utanför EU får man betala hela kostnaden för den svenska sjukvården själv.

För hemkomna utlandssvenskar gäller att man först behöver registrera sig i folkbokföringen innan man kan erhålla kostnadsfri sjukvård. Detsamma gäller även personer med uppehållstillstånd och som ännu inte är folkbokförda i Sverige.

För asylsökande och så kallade papperslösa personer har den sjukvårdsinrättning som ger nödvändig sjukvård ingen rätt att erhålla ersättning från regionen. I dessa fall ska de patienter inom dessa kategorier betala sjukvården själva.